• GravyBoatWSaucerF8
  • GravyBoatWSaucerAVF8
  • RectangularPlattersOB09
  • Page27WhitewareVol4
  • PorcelainGravyBoatwSacrOB06